isset() 检查变量是否定义
array_key_exists() 检查给定的键名或索引是否存在于数组中
property_exists() 检查对象或者类中是否有指定的属性
method_exists() 类中方法(函数)是否存在
function_exists() 类外的函数是否存在
class_exists() 检查类是否已定义
PHP | 评论(0) | 引用(0) | 阅读(4110)
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]